Ehdot ja edellytykset

1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Peruuttamisaika: määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;

Päivä: kalenteripäivä;

Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;

Pysyvä tallennusväline: mikä tahansa väline, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa henkilökohtaisesti hänelle osoitettuja tietoja siten, että tallennetut tiedot voidaan myöhemmin käyttää ja jäljentää muuttumattomina.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etämyynnissä;

Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän järjestämässä tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmässä käytetään sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan lukien yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;

Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samaan aikaan samassa huoneessa.

Yleiset sopimusehdot: yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Yrityksen nimi: SDG.

Kauppakamarin numero : 88978575

Kauppanimi: SDG.

alv-numero: 193504467B01

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite : shopzarelza@gmail.com

Toimipaikka : Ereprijslaan 7, Waalre

 

3 artikla - Sovellettavuus

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot on asetettava kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä on ilmoitettava, että yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua yrittäjän tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään sähköisesti tai muutoin maksutta kuluttajan pyynnöstä.

Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja jos yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätön tai kumottu, sopimus ja nämä ehdot pysyvät muutoin voimassa, ja kyseinen määräys korvataan viipymättä yhteisellä sopimuksella määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen tarkoitusta.

Tilanteet, joita nämä yleiset sopimusehdot eivät kata, on arvioitava näiden yleisten sopimusehtojen hengessä.

Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtojemme määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava näiden yleisten ehtojen hengen mukaisesti.

4 artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on ehdollinen, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous ei ole sitova. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos elinkeinonharjoittaja käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset puutteet eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat ja tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla perusteena korvaukselle tai sopimuksen purkamiselle.

Tuotteiden mukana olevat kuvat ovat todellinen esitys tarjolla olevista tuotteista. Operaattori ei voi taata, että esitetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.

Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä ovat ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti seuraavia seikkoja:

hinta ilman tulliselvitysmaksuja ja maahantuonnin arvonlisäveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu käyttää maahantuonnin osalta posti- ja kuriiripalveluihin sovellettavaa erityisjärjestelmää. Tätä järjestelmää sovelletaan, jos tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, kuten tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (joko yhdessä tai yhdessä tulliselvitysmaksujen kanssa) tavaroiden vastaanottajalta;

kaikki toimituskulut;

tapa, jolla sopimus tehdään, ja sen edellyttämät toimet;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

maksu-, toimitus- ja suoritustapa;

määräaika, jonka kuluessa tarjous on hyväksyttävä, tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;

etäviestintämaksun määrä, jos etäviestintävälineen käyttökustannukset lasketaan muun kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perusmaksun perusteella;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, miten kuluttaja voi tutustua siihen;

tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen mukaisesti antamansa tiedot ja halutessaan oikaista ne;

kaikki muut kielet, joilla sopimus voidaan tehdä hollannin lisäksi;

käytännesäännöt, joihin elinkeinonharjoittaja on sitoutunut, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on kestotapahtuma.

Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityypit.

5 artikla - Sopimus

Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus syntyy, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja varmistettava turvallinen verkkoympäristö. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä.

Elinkeinonharjoittaja voi - oikeudellisissa puitteissa - selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja perustellen.

Yrittäjän on liitettävä seuraavat tiedot kuluttajalle tarjottavan tuotteen tai palvelun mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla pysyvällä tietovälineellä:

 1. elinkeinonharjoittajan toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
 2. ehdot, joiden mukaisesti ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
 3. tiedot takuista ja nykyisestä huoltopalvelusta;
 4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei yrittäjä ole jo toimittanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä;
 5. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva.

Kun kyseessä on kestotapahtuma, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

Kukin sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteita ostaessaan kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän ajan. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan aiemmin nimeämä ja yrittäjälle tiedoksi annettu edustaja on vastaanottanut tuotteen.

Harkinta-aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote yrittäjälle kaikkine toimitettuine lisävarusteineen ja - jos kohtuullisesti mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.

Jos asiakas ei ole ilmaissut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päätyttyä, osto on tosiasia.

7 artikla - Kustannukset peruuttamistapauksessa

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän vastaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että yrittäjä on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että voidaan esittää vakuuttavat todisteet täydellisestä palautuksesta.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteiden osalta:

 1. yrittäjän toteuttama kuluttajan määritysten mukainen;
 2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
 3. joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa;
 4. jotka voivat pilaantua tai vanheta nopeasti;
 5. joiden hinta on altis rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
 6. yksittäisiä sanoma- ja aikakauslehtiä varten;
 7. ääni- ja kuvatallenteiden ja tietokoneohjelmistojen osalta, joiden sinetit kuluttaja on rikkonut.
 8. hygieniatuotteille, joiden sinetit kuluttaja on rikkonut.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palvelujen osalta:

 1. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
 2. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
 3. Vedonlyönti ja arpajaiset.

9 artikla - Hinta

Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, ja joiden hinnat vaihtelevat. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, on ilmoitettava tarjouksen yhteydessä.

Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännöstä tai säännöksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja:

 1. ne johtuvat lakisääteisistä asetuksista tai määräyksistä; tai
 2. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus siitä päivästä alkaen, jona hinnankorotus tulee voimaan.

Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n 1 momentin mukaan luovutuspaikka on siinä maassa, jossa kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolella. Tämän jälkeen posti- tai kuriiripalvelu perii asiakkaalta maahantuonnin arvonlisäveron tai tulliselvitysmaksut. Näin ollen yrittäjä ei peri arvonlisäveroa.

Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja painovirheitä. Paino- ja painovirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja painovirheiden sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisen hinnan mukaisesti.

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten kestävyys- ja/tai käyttökelpoisuusvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakisääteisten säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos näin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan.

Viallisista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä myöskään tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.

Takuu ei ole voimassa, jos:

Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut niiden korjauksen ja/tai muutoksen kolmannen osapuolen tehtäväksi;

Toimitettuja tuotteita on altistettu epänormaaleille olosuhteille tai käsitelty muutoin huolimattomasti tai yrittäjän ohjeiden ja/tai pakkauksessa olevien käsittelyohjeiden vastaisesti;

Virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain hallituksen asettamista tai asettamista, käytettyjen materiaalien laatua tai laatua koskevista määräyksistä.

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklassa mainituista seikoista muuta johdu, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset sopivalla nopeudella, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus mahdollisiin vahingonkorvauksiin.

Jos sopimus puretaan edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.

Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavan artikkelin osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä.

Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kunnes tuotteet on toimitettu kuluttajalle tai hänen etukäteen nimeämälleen ja yrittäjän tietoon saatetulle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

12 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja uusiminen

Lopetus

Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa sovittujen irtisanomissääntöjen ja enintään kuukauden irtisanomisajan mukaisesti.

Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa ennen määräaikaisuuden päättymistä sovittujen irtisanomissääntöjen ja enintään kuukauden irtisanomisajan mukaisesti.

Kuluttaja voi muuttaa edellisissä kohdissa mainittuja sopimuksia:

päättyä milloin tahansa, eikä se ole rajoitettu päättymään tiettyyn ajankohtaan tai ajanjaksoon;

ainakin päättää ne samalla tavalla kuin hän ne teki;

päättyy aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut.

Laajennus

Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uudistaa määräajaksi.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikainen sopimus, joka on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllisestä jakelusta, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa uudistetun sopimuksen ennen sen päättymistä enintään kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikainen sopimus, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan hiljaisesti uusia toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.

Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistilauksena (kokeilu- tai tutustumistilaus), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy ilman eri toimenpiteitä kokeilu- tai tutustumisjakson päätyttyä.

Kesto

Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden jälkeen enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei irtisanominen ennen sovitun keston päättymistä ole kohtuuden ja tasapuolisuuden vuoksi mahdotonta.

13 artikla - Maksaminen

Jollei toisin sovita, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.

Jos kuluttaja ei maksa, yrittäjällä on oikeus periä kuluttajalle etukäteen ilmoitetut kohtuulliset kustannukset, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu.

14 artikla - Valitusmenettely

Sopimuksen täyttämistä koskevat valitukset on esitettävä elinkeinonharjoittajalle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet, täydellisesti ja selkeästi kuvattuina.

Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavasti pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistuksen ja ilmoituksen siitä, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, syntyy riita, joka voidaan ratkaista riidanratkaisumenettelyllä.

Valitus ei keskeytä toimijan velvoitteiden täyttämistä, ellei toimija toisin kirjallisesti ilmoita.

Jos toiminnanharjoittaja katsoo valituksen aiheelliseksi, toiminnanharjoittaja harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

15 artikla - Riidat

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joita nämä yleiset sopimusehdot koskevat, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.